مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری

شركت موتوژن درنظردارد انجام خدمات ذيل را ازطريق مناقصه وعقدقرارداديکساله به شركتهاي پیمانکاری واجدشرايط واگذار نمايد . داوطلبين مي توانند ازتاريخ درج آگهي بمدت 7 روزکاري ازساعت 8 لغايت 14 پس ازانجام بازديدازمحل کارخانه وشرايط مناقصه پيشنهادخودرادرپاکت سربسته به آدرس شرکت واقع درتبريز- قراملک منطقه صنعتی غرب روبروی شهرک فناوری خودرو شرکت موتوژن - طبقه سوم ساختمان اداری واحد امور قراردادها تحويل نمايند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۷, پنجشنبه

مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

شركت موتوژن در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را به پیمانکار واجد شرایط از طریق مناقصه و عقد قرارداد واگذار نمايد.لذا از کلیه پیمانکاران و موسسات معتبر متقاضی همکاری ، دعوت می‌شود جهت اخذ پاکت‌های مناقصه (الف ، ب، ج) به واحد تدارکات مراجعه نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۳, یکشنبه

مناقصه اقلام مورد نیاز

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مناقصه و عقد قرارداد و اخذ تضامین معتبر، خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتهای بازرگانی معتبر علاقمند به همکاری دعوت می شود پیشنهاد قیمت و فیش واریزی سپرده شرکت در مناقصه یا ضمانت­نامه بانکی معتبر و همچنین مشخصات فنی را در پاکتهای سربسته جداگانه لاک و مهر شده قرار داده و با درج محتویات هر پاکت بر روی آن، نسبت به ارسال آن به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران شرکت موتوژن به نشانی مندرج در ذیل این آگهی اقدام نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۳ اردیبهشت ۰۶, پنجشنبه

مزایده فروش یکی از املاک مازاد

شرکت موتوژن (سهامی عام) در نظر دارد حق مالکیت و سرقفلی یک باب ملک تجاری به پلاک ثبتی 7537 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی از 3342 قطعه 2 بخش 9 تبریز با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1403/02/08 لغایت 1403/02/31 از ساعت 8:00 الی 14:00 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۳ اردیبهشت ۰۵, چهارشنبه

مزایده اقلام ضایعاتی

شرکت موتوژن (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا از کسانی که مایل به شرکت در این مزایده می باشند دعوت میگردد جهت رویت و اخذ اسناد مزایده به مدت 3 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی از ساعت 9 صبح الی 14 با واحد فروش ضایعات شرکت موتوژن به شماره تلفن 34456932-041 تماس حاصل نموده و جهت دریافت پاکتهای مزایده به واحد فروش ضایعات شرکت موتوژن واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب بلوار صنعت، شرکت موتوژن مراجعه نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۳ فروردین ۲۷, دوشنبه

مناقصه اقلام مورد نیاز

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مناقصه و عقد قرارداد و اخذ تضامین معتبر، خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتهای بازرگانی معتبر علاقمند به همکاری دعوت می شود پیشنهاد قیمت و فیش واریزی سپرده شرکت در مناقصه یا ضمانت¬نامه بانکی معتبر و همچنین مشخصات فنی را در پاکتهای سربسته جداگانه لاک و مهر شده قرار داده و با درج محتویات هر پاکت بر روی آن، نسبت به ارسال آن به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران شرکت موتوژن به نشانی مندرج در ذیل این آگهی اقدام نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۳ فروردین ۲۶, یکشنبه

مناقصه ماشین آلات و اقلام مورد نیاز

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مناقصه و عقد قرارداد و اخذ تضامین معتبر، خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتهای بازرگانی معتبر علاقمند به همکاری دعوت می شود پیشنهاد قیمت و فیش واریزی سپرده شرکت در مناقصه یا ضمانت¬نامه بانکی معتبر و همچنین مشخصات فنی را در پاکتهای سربسته جداگانه لاک و مهر شده قرار داده و با درج محتویات هر پاکت بر روی آن، نسبت به ارسال آن به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران شرکت موتوژن به نشانی مندرج در ذیل این آگهی اقدام نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۲ اسفند ۲۰, یکشنبه

مزایده اقلام ضایعاتی

شرکت موتوژن (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا از کسانی که مایل به شرکت در این مزایده می باشند دعوت میگردد جهت رویت و اخذ اسناد مزایده به مدت 3 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی از ساعت 9 صبح الی 14 با واحد فروش ضایعات شرکت موتوژن به شماره تلفن 34456932-041 تماس حاصل نموده و جهت دریافت پاکتهای مزایده به واحد فروش ضایعات شرکت موتوژن واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب بلوار صنعت، شرکت موتوژن مراجعه نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۲ اسفند ۱۶, چهارشنبه

مناقصه اقلام مورد نیاز

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مناقصه و عقد قرارداد و اخذ تضامین معتبر، خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتهای بازرگانی معتبر علاقمند به همکاری دعوت می شود پیشنهاد قیمت و فیش واریزی سپرده شرکت در مناقصه یا ضمانت¬نامه بانکی معتبر و همچنین مشخصات فنی را در پاکتهای سربسته جداگانه لاک و مهر شده قرار داده و با درج محتویات هر پاکت بر روی آن، نسبت به ارسال آن به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران شرکت موتوژن به نشانی مندرج در ذیل این آگهی اقدام نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۲ بهمن ۲۹, یکشنبه

مناقصه خدمات پیمانکاری

شركت موتوژن در نظر دارد خدمات ذيل را از طريق مناقصه و عقد قرارداد يکساله به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد. داوطلبين مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت 7 روزکاري از ساعت 8 لغايت 14 پس از انجام بازديد از محل شرکت و شرايط مناقصه پيشنهادات خود را در پاکت های سربسته ( الف ، ب ، ج ) به واحد امورحقوقی و قراردادها درشهرتبریز تحويل نمايند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۲ بهمن ۲۹, یکشنبه