مناقصه پرس و فرز

شرکت موتوژن در نظر دارد دستگاههای ذیل را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. شرکت‌های متقاضی می‌توانند پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکت‌های الف، ب، ج، د قرارداده و جهت دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران مراجعه فرمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۱۶, چهارشنبه

مزایده ماشین آلات مازاد، اقلام ضایعاتی و مازاد

شرکت موتوژن(سهامی عام) در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا از کسانی که مایل به خرید می‌باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 5 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی مزایده از ساعت 8 صبح الی 14 با واحد فروش ضایعات به شماره تلفن 34480330 - 041 تماس حاصل فرمایند. 

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۰۶, یکشنبه

مناقصه خرید دستگاه CNC

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮژن در ﻧﻈﺮ دارد دﺳﺘﮕﺎه های ذﯾﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﺪارﮐﺎت ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ نموده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﺎﮐﺖﻫﺎي اﻟﻒ، ب، ج، د ﻗﺮار دهند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۰۳, پنجشنبه

مناقصه خرید رنگ و لاک

شرکت موتوژن(سهامی عام) در نظر دارد انواع لاک و رنگ مورد نیاز خود را طبق جدول ذیل از شرکت‌های معتبر خریداری نماید. برای دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران مراجعه نموده و پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکت‌های الف، ب، ج، د قرار دهید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ تیر ۰۹, پنجشنبه

مناقصه براکت کولری

شرکت موتوژن(سهامی عام) در نظر دارد مدل‌های براکت کولری مورد نیاز خود را طبق جدول ذیل از شرکت‌های معتبر خریداری نماید. پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکت‌های الف، ب، ج، د قرارداده برای دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران مراجعه فرمائید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ خرداد ۳۱, سه‌شنبه

مزایده اقلام ضایعاتی

شرکت موتوژن(سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی زیر را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا از کسانی که مایل به خرید می‌باشند دعوت می‌گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت ۷ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی مزایده از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ با واحد فروش ضایعات به شماره تلفن ۳۴۴۸۰۳۳۰ - 041 تماس حاصل فرمایند

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ خرداد ۳۰, دوشنبه

مناقصه سیم لاکی مسی

شرکت موتوژن در نظر دارد نسبت به اعلام قیمت دستمزد هر یک از ردیفهای سیم لاکی مسی پیشنهاد قیمت خود را در پاکت‌های سربسته الف، ب، ج، د قرار داده برای دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد تدارکات تبریز ویا دفتر تهران مراجعه فرمائید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ خرداد ۱۹, پنجشنبه

مناقصه خازن

شرکت موتوژن در نظردارد خازن مورد نیاز خود را طبق جدول ذیل از طریق عقد قرارداد از شرکت‌های معتبرخریداری نماید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ خرداد ۱۹, پنجشنبه

مناقصه مستربچ و پلی پرولین

شرکت موتوژن در نظردارد مستربچ بهبود دهنده و پلی پروپیلن 30 % الیافدار مورد نیاز خود را طبق جدول ذیل از طریق عقد قرارداد از شرکت‌های معتبر خریداری نماید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ خرداد ۱۹, پنجشنبه

مناقصه پیچ ثروبلت، ترمینال برد و قالب براکت

شرکت موتوژن در نظردارد: اقلام مورد نیاز خود را طبق جدول ذیل از طریق عقد قرارداد از شرکت‌های معتبرخریداری نماید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ خرداد ۱۹, پنجشنبه