عمده سهامداران
سهامدارسهمدرصد
شركت بين المللي توسعه صنايع ومعادن غدير-سهامي خاص --
شخص حقيقي--
شركت سرمايه گذاري غدير-سهامي عام--
شركت گروه توسعه اقتصادملل-سهامي خاص--
اعضای هیئت مدیره
نام عضونام نمایندهسمت
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)طاهر رحیمیرئیس هیات مدیره
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)غفور خرامهرنائب رئیس هیات مدیره
شرکت اکتشاف معادن و صنايع غدير(سهامی خاص)سید حسن موسویعضو هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)احمد شریفی رادعضو هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص)هادی عبادیعضو هیات مدیره و مدیرعامل
وضعیت کل آخرین روز معاملات
آخرین قیمتقیمت پایانیآخرین تراکنش
---
پیش بینی درآمد
P/EEPSحجم معاملات
---
پرتال سهامدارانموتوژن در کدالموتوژن در بورس