مشخصات مشتری


کیفیت محصول


کیفیت ظاهری الکتروموتور

نحوه کارکرد الکتروموتور

مطالب مندرج در راهنمای الکتروموتور

بسته بندی و حمل ونقل


تحویل


میزان راحتی حمل و نقل و تخلیه محصول

هماهنگی با مشتری قبل از تحویل

خدمات پس از فروش


سهولت ارتباط با واحد پاسخگو

سرعت و کیفیت پاسخگویی در رسیدگی به شکایات

کیفیت ارائه راهنمایی های فنی

کیفیت ارائه سرویس و تعمیر

میزان رضایت در ارتباط با نحوه اجرای گارانتی


محصولات موتوژن در مقایسه با محصولات مشابه داخلی(از نظر مجموعه معیارهای بالا)


نظرات و پیشنهادات