صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1398/06/31

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹6/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1395/06/31 (حسابرسي شده)

صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1394/06/31 (حسابرسي شده)

صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1393/06/31 (حسابرسي شده)

زمانبندي پرداخت سود

زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1393/06/31

صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) (شرکت صنايع ممتاز الکتريک)

صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده)

خلاصه تصميمات مجمع عمومي

خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شرکت موتوژن براي سال مالي منتهي به 31/06/92 (به پيوست)

تصميمات مجمع عمومي

تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1392/06/31

تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده

تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1393/06/31

پیش بینی درآمد

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/06/31 بر اساس عملکرد واقعي دوره 6 ماهه

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهي به 1392/12/29

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهي به 1392/12/29(حسابرسي شده)

مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه

مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه

گزارش فعاليت هيئت مديره

گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1392/06/31

گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31

صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/09/30 (حسابرسي شده)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت براي سال مالي منتهی به به 1390/09/30

صورتهاي مالي میاندوره‌ای 6 ماهه (1390/03/31)

صورتهاي مالي میاندوره‌ای 6 ماهه منتهي به 1390/03/31 (حسابرسي شده)

صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1389/09/30 (حسابرسي شده)

صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1389/09/30 (حسابرسي شده)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت براي سال مالي منتهی به به 1389/09/30

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1389/09/30 دوره 9 ماهه حسابرسی نشده

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1389/09/30 دوره 6 ماهه حسابرسی شده

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans