سهامداران

عمده سهامداران شرکت موتوژن

سهامدار سهم درصد
شركت بين المللي توسعه صنايع ومعادن غدير-سهامي خاص 288 M 42.330
شخص حقيقي 119 M 17.560
شركت سرمايه گذاري غدير-سهامي عام 71 M 10.430
شركت گروه توسعه اقتصادملل-سهامي خاص 38 M 5.540

اسامی اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

نام عضو نام نماینده سمت
شركت بين المللي توسعه صنايع ومعادن غدير-سهامي خاص طاهر رحیمی عضو هیئت مدیره
شرکت سرمايه گذاري غدير جواد نجم الدین رئیس هیئت مدیره
شركت گروه توسعه اقتصادملل-سهامي خاص غفور خرامهر نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمايه گذاري آذر کاظم امانی قدیم عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتي بازرگاني غدير پیمان اخوان عضو هیئت مدیره

مدیرعامل : طاهر رحیمی

بموتو در بورس

وضعیت کل آخرین روز معاملات

آخرین قیمت قیمت پایانی آخرین تراکنش
- - -

پیش بینی درآمد

P/E EPS حجم معاملات
- - -

گزارش های مالی

موتوژن در کدال

موتوژن در بورس