آگهی اعطای نمایندگی فروش داخلی وصادراتی

شرکت موتوژن در نظر دارد نمایندگی فروش الکتروموتورهای صنعتی (داخلی وصادراتی)، فروش قطعه وخدمات پس ازفروش را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند مدارک موردنیاز درج شده در شرایط اعطای نمایندگی را تا تاریخ 97/02/07 از طرق ذیل ارسال نمایند.
شماره فاکس: 0413447435
ایمیل : info@motogen.com
آدرس : تبریز - منطقه صنعتی غرب - صندوق پستس 4739-51385