آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت موتوژن (سهامی عام )


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت موتوژن (سهامی عام )
به شماره ثبت 1067 به شناسه ملی 10200062838


از کلیه سهامداران محترم شرکت موتوژن (سهامی عام ) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 1397/10/15 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه الوند پلاک 22 تشکیل می شود حضور یابند.

در اجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت سهامداران محترم که تمایل به حضور در مجمع دارند می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و اوراق سهام نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1397/10/12 اقدام نمایند.


توجه : فقط سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند که قبلاً برگه ورودی را دریافت کرده باشند.

دستور جلسه : 
الف - انتخاب اعضاء هیئت مدیره 
ب  - سایر مواردی که در صلاحیت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

هیات مدیره موتوژن (سهامی عام )