مزاید اقلام ضایعاتی

شرکت موتوژن درنظر دارد اقلام نو قابل استفاده، مستعمل مازاد بر نیاز و اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند لذا از کسانی که مایل به خرید می باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 5 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی از ساعت 9  صبح الی 12 واحد فروش ضایعات واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی و یا با شماره تلفن 34451259-041 تماس حاصل فرمایند. شایان ذکر است که شرکت در قبول و یا در پیشنهادات مختار می باشد