آگهی مناقصه نیاز تدارکاتی برنامه تولید ۱۴۰۰

مناقصه شماره 14000121

شرکت موتوژن در نظردارد: اقلام تدارکاتی مورد نیازخود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید

انواع سیم های لاکی مسی ، پلی آمید الیافدار 6 (30%) ، شارلاک بر پایه آب ، اقلام پلاستیکی ، اقلام کارتنی و اقلام چوبی ، گاورتر کولری طرح جدید ، پیچهای ثروبلت و فیلترهای رزینی

- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد.

- شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد .

- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد .

- واریز 5 درصد کل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانتنامه بانکی

آدرس کارخانه : تبریز منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی شرکت موتوژن

تلفن : 34480330- 041  فاکس : 34479290-041