مناقصه 600 تن شمش آلومینیوم آلیاژی

شرکت موتوژن تبریز در نظردارد:600 تن شمش آلومینیوم آلیاژی 3/380 را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی از شرکتهای واجد شرایط با عقد قرارداد خریداری نماید .

لذا ازمتقاضیان دعوت بعمل می آید جهت ارسال پیشنهادهای قیمت برابر روش زیر اقدام نمایند.

مناقصه شماره : 14000107

1- واریز مبلغ 500،000،000 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه بصورت واریز به حساب جاری شرکت موتوژن بانک تجارت شماره حساب 45769 (کدشعبه5100) و یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ دو میلیارد ریال .

2- خرید بصورت یکجا (600 تن ) خواهد بود .

3- شرکت موتوژن در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

4- مهلت تحویل اسناد بمدت 7 روز کاری از تاریخ نشر آگهی میباشد .

آدرس کارخانه : تبریز منطقه صنعتی غرب، جاده اختصاصی شرکت موتوژن

تلفن : 34480330- 041  فاکس : 34479290-041