مزایده اقلام نو قابل استفاده، مستعمل مازاد بر نیاز و اقلام ضایعاتی شرکت موتوژن

شرکت موتوژن درنظر دارد اقلام نو قابل استفاده، مستعمل مازاد بر نیاز و اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند لذا از کسانیکه مایل به خرید می باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده از ساعت 9 صبح الی 12 واحد فروش ضایعات واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی و یا با شماره تلفن 34451259- 041 تماس حاصل فرمایند. 

شرایط مزایده
1- قبل از زمان برگزاري مزایده، كليه شركت كنندگان طی پنج روز كاري بازدید می توانند ضمن بازدید كامل از اقلام مزایده، اسناد و پاكت هاي مزایده را دریافت كرده و سپرده مزایده را به امور فروش ضایعات شركت تحویل دهند.
2 - رؤیت موردمعامله به معناي وقوف كامل از مشخصات آن است و خریدار با امضاء قرارداد حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می كند .
3 - خریدار موظف است قيمت هاي پيشنهادي خود به همراه سپرده مربوط به هر یک از اقلام را نزد بانک تجارت شعبه سه راهی قراملک تبریز به شماره حساب جاري 510045769 و یا بانک ملی شعبه كوي اطباء تبریز شماره حساب جاري 0105984083006، طی فيش واریزي و یا چک تضمين بنام شركت موتوژن در پاكت هاي سربسته و ممهور با ذكر مشخصات به امور فروش ضایعات شركت تحویل داده و رسيد دریافت نمایند.
4 - مهلت تحویل پاكت هاي پيشنهادي به همراه سپرده از تاریخ چاپ آگهی به مدت 5 روز كاري می باشد.
5 - به پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و سپرده هاي مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- برنده مزایده مكلف است علاوه بر قيمت خرید، هزینه آگهی و 9% بابت ماليات بر ارزش افزوده به فروشنده پرداخت كند.
7 - برنده مزایده بایستی طی 15 روز كاري بعد از مشخص شدن برنده، با واریز وجوه مزایده اقلام را از شركت خارج كند. درصورت عدم اقدام به موقع توسط خریدار، موضوع انصراف تلقی و سپرده به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.
8 - واریز كليه وجوه قرارداد باید یكجا و ظرف 7 روز كاري و بصورت نقدي انجام شود. تاكيد می شود، واریز مرحله اي یا چند نوبتی و یا چک بانكی مدت دار به هيچ عنوان قابل پذیرش نيست .
9- در صورت انصراف خریدار، سپرده به نفع فروشنده ضبط خواهد شد .
10- فروشنده در رد یا قبول پيشنهاد مختار است .
11 - كليه هزینه هاي پس از فروش و ترخيص كالا به عهده خریدار می باشد.
12 - درصورت برابر بودن قيمت پيشنهادي بين دو یا چند نفر ، برنده كسی است كه زودتر پاكت را به صندوق مزایده تحویل داده باشد.
13 - سپرده شركت كنندگانی كه در مزایده برنده نشده اند با توجه به نوع تضمين طی 7 روز كاري قابل پرداخت می باشد.