موتوژن ،واحدصنعتی نمونه استان آذربایجان شرقی درسال 1393

به مناسبت روزصنعت ومعدن طی مراسمی باحضورمسئولین کشوری واستانی وجمعی ازمدیران واحدهای صنعتی ومعدنی استان آذربایجان شرقی ،شرکت موتوژن بزرگترین واحدتولیدکننده الکتروموتور های صنعتی وخانگی کشوردرگروه صنایع برق والکترونیک بعنوان واحدصنعتی نمونه استان آذربایجان شرقی درسال 1393 معرفی شد.
لازم بذکراست موتوژن ازسال 82 بطورمتوالی تاکنون به عنوان واحد برتر صنعتی استان و درسالهای 83 و 89 و 92 بعنوان واحدنمونه کشوری معرفی شده است .