مزایده فروش اقلام ضایعاتی

شرکت موتوژن درنظر دارد اقلام نو قابل استفاده، مستعمل مازاد بر نیاز و اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا از کسانیکه مایل به خرید می باشند دعوت می گیردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 5 روز کاری از تاریخ 99/05/04 لغاییت 99/05/09 از ساعت 9 صبح الی 12 واحد فروش ضایعات واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب، جاده اختصاصی و یا با شماره تلفن 34451259-041 تماس حاصل فرمایند.

شایان ذکر است که شرکت در قبول و یا رد پیشنهادات مختار می باشد.