مناقصه خدمات ایاب و ذهاب

شرکت موتوژن در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و موسسات معتبر و دارای صلاحیت دعوت می شود جهت اخذ فرم و تکمیل و تحویل آن به همراه فیش واریزی بانکی به مبلغ 30،000،000 ریال(سی میلیون ریال) بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک به نام شرکت موتوژن در پاکت سربسته از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته کاری در ساعات اداری به آدرس محل کارخانه واقع در :تبریز منطقه صنعتی غرب- جاده اختصاصی- تاسیسات،ساختمان وخدمات مراجعه و ارائه نمایند .
هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. تلفن تماس : 34480330- 041   فاکس :  34479290-041