آگهی مناقصه ورق سیلیکون

شرکت موتوژن در نظردارد: ورق سیلیکونهای مورد نیاز برنامه تولید خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد از شرکتهای بازرگانی معتبر خریداری نماید.

... ادامه

مناقصه 600 تن شمش آلومینیوم آلیاژی

شرکت موتوژن تبریز در نظردارد: 600 تن شمش آلومینیوم آلیاژی 3/380 را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی از شرکتهای واجد شرایط با عقد قرارداد خریداری نماید .

 

... ادامه

مناقصه 600 تن شمش آلومینیوم آلیاژی

شرکت موتوژن تبریز در نظردارد:600 تن شمش آلومینیوم آلیاژی 380.3 از طریق مناقصه عمومی از شرکتهای واجد شرایط با عقد قرارداد خریداری نماید .

... ادامه

مناقصه ورق سیلیکون

شرکت موتوژن ( سهامی عام ) در نظر دارد : نسبت به برگزاری مناقصه ورق سیلیکونی اقدام نماید.

... ادامه

مناقصه ورق سیلیکون

شرکت موتوژن ( سهامی عام ) در نظردارد : نسبت به برگزاری مناقصات عمومی ورق سیلیکون اقدام نماید

... ادامه

آگهي واگذاري مسئوليت فروش و خدمات بعد از فروش الكتروموتورهاي خانگي

 شركت موتوژن قصد دارد مسئوليت فروش، ارائه خدمات بعد از فروش و جمع آوري و استرداد پمپ آب و الكتروموتورهاي كولري ويژه تكفروشي خود را از طريق مزايده به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد .

... ادامه

مزایده اقلام ضایعاتی

شرکت موتوژن درنظر دارد اقلام نو قابل استفاده، مستعمل مازاد بر نیاز و اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند.

... ادامه

آگهی مناقصه

شرکت موتوژن ( سهامی عام ) در نظردارد : نسبت به برگزاری مناقصات عمومی به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید.

شماره مناقصه : 990810

... ادامه